Застраховка на имот


ОСНОВНИ ЗАСТРАХОВКИ

•  Стандартна имуществена застраховка

•  Стандартна имуществена застраховка с допълнително покритие 

•  Застраховка, при която лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество.

 

 

СТАНДАРТНИ ЗАСТРАХОВКИ

При този тип застраховка, компаниите подготвят няколко или само един пакет от покрити рискове, които са с фиксирана цена и в повечето случаи покриват рискове от пожар, експлозия, авария, кражба, вандализъм и някои природни бедствия.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

За по-голяма сигурност, компаниите предлагат застраховки, позволяващи към стандартния пакет да бъдат включени и по-специфични рискове, които се заплащат отделно от пакета със стандартни покрития.

Това са рискове от - земетресение, гражданска отговорност към трети лица, загуби на доход от наем и др.

При стандартните застраховки и тези с допълнително покритие има определен лимити за щетите.
Този лимит се определя при сключване на застраховката като сумите, които ще получите при възникване на събитие се определят от компанията застраховател.

По-ниската цена на тези пакети ги прави достъпни и предпочитани, но не трябва да се забравя че те осигуряват минимална защита на собствениците.
 

 

ЛИМИТЪТ НА ОТГОВОРНОСТ Е РАВЕН НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНОТО ИМУЩЕСТВО

При този тип застраховки клиентите сами определят стойността на имуществото си, а при настъпване на застрахователно събитие компанията проверява дали застрахователната сума в договора отговаря на действителната стойност.Тези застраховки са по-скъпи, но в случай на настъпване на дадено събитие, получавате сума равна на загубите Ви.

Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното недвижимо имущество. Видът на застрахованото имущество може да е както жилищна сграда, така и сграда със стопанско предназначение, постройка от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др.

 

Покритие на имуществената застраховка:

•  пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети

•  природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина

•  аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)

•  земетресение

•  кражба с взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. предумишлен пожар и/или експлозия)

•  загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки

•  гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица

•   случайно счупване на стъкла и витрини

 

 

ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЕЦ

 

 

ЗАСТРАХОВКИ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

Чужди граждани, които пребивават в България, се нуждаят от различни видове застраховки.

В зависимост от обстоятелствата, ние препоръчваме следното:


 

ЗАСТРАХОВКА „ ЖИВОТ „
При всички случаи тази застраховка може да бъде само от полза. Обикновено тя е включена в ипотеката на имота, ако има такъв. По условията на „Медицинска

застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната. Застраховката е валидна само за територията на Република България.


Покритие на медицинската застраховка :

• медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване
• репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване
• спешна зъболекарска помощ
• смърт вследствие злополука


 

ЗАСТРАХОВКА НА ИМОТ

Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното недвижимо имущество. Видът на застрахованото имущество може да е както жилищна сграда, така и сграда със стопанско предназначение, постройка от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др.

 

Покритие на имуществената застраховка :

•    пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

•    природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;

•    аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)

•    земетресение;

•    кражба с взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. предумишлен пожар и/или експлозия);

•    загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;

•    гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;

•    случайно счупване на стъкла и витрини;

 

 

 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Медицинска застраховка се изисква за влизане в страната и същата е част от пакета документи, необходими за получаване на виза. За емигрантите в България е особено важно, да проверят състоянието на здравната си застраховка и да установят до каква степен тя покрива престоя им в България. Възможно е да се наложи да направите допълнителна застраховка при Вашия застраховател или да закупите нова застрахователна полица от друг доставчик на услуги. В този случай е добра идея да потърсите фирма, специализирана в международното застраховане и да проверите каква част от лечението и разходите се покриват.